QQ互联授权批量解除工具v1.1

流氓凡 PC软件 2018-03-27 5.01 K 3

软件介绍


查询并批量解除你登陆的QQ授权过多少网站获取你的头像信息及公开个人资料。


Version: 1.1


Release date: 2018-03-26


What's New in v1.1

新增网页登陆


软件截图
附件


MD5:        aea8da20f4452422936110ac16d480a9

SHA1:       19524852d7c23417cbed07d838044aa8299dcfa2

文件大小:        421.50KB

[hide_cv]

下载:https://pan.lanzou.com/i0q3tmf 密码:70ys

[/hide_cv]


注意事项


此软件会默认连接QQ服务器获取本地QQ登陆信息,连接地址为https://xui.ptlogin2.qq.com/cgi-bin/xlogin?daid=377&style=11&appid=716027613&target=self&s_url=https%3A//connect.qq.com/login_success.html

http://ptlogin2.qq.com/jump?clientuin=QQ&keyindex=9&pt_aid=716027613&daid=377&u1=https%3A%2F%2Fconnect.qq.com%2Flogin_success.html&pt_local_tk=pt_local_token&pt_3rd_aid=0&ptopt=1&style=40


此网址为访问QQ互联抓包获得,所获取的Cookies值仅能用于此网站

TIM及网页版QQ授权还不支持,请持续关注!

评论

精彩评论